Algemene voorwaarden

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: TOF pedagogiek, gevestigd te Hilvarenbeek, opgericht door Nicole Liebregts en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69833281. TOF pedagogiek is een praktijk die gespecialiseerd is in FloorPlay en pedagogische begeleiding aan kinderen (0-7 jaar) en hun ouders/verzorgers. TOF pedagogiek kan ook ingezet worden ter ondersteuning op school.

Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht verstrekt (ouder(s) en of andere gezaghebbende).

Client: de ouders en kinderen binnen het gezinssysteem waar de opdrachtnemer zijn diensten aanbiedt.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Opdrachtgever ontvangt een exemplaar van de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst. Tijdens het intakegesprek zal de opdrachtgever op de algemene voorwaarden worden gewezen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen TOF pedagogiek en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen.
 • TOF pedagogiek is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die aanmeldt draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de hulpverlening of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
  TOF pedagogiek kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voorvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt en zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jeugdzorgwerker verwacht mag worden.
 • Opdrachtnemer werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever maar nooit een resultaatsverplichting.

 Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven van opdrachtnemer staan vermeld op de website www.tofpedagogiek.nl en zijn op te vragen bij opdrachtnemer. De diensten van TOF pedagogiek zijn vrijgesteld van BTW.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.
 • Bij afspraken binnen een straal van 5 kilometer van het adres van opdrachtnemer worden geen reiskosten in rekening gebracht, bij afspraken buiten een straal van 5 kilometer worden reiskosten in rekening gebracht van €0,35 excl. btw per kilometer.
 • Facturering vindt plaats aan het einde van de maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen), middels overschrijving op bankrekening NL94 KNAB 0256 791 260 t.n.v. TOF pedagogiek.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Tijdig verzetten van de afspraak per email of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij geen annulering of bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de kosten voor de afspraak (tarief begeleidingssessie) in rekening gebracht bij opdrachtgever. In geval van ziekte is nader overleg mogelijk.

 Vertrouwelijkheid en privacy

 • Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van het begeleidingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Bijvoorbeeld bij signalen dat de veiligheid van het kind en/of ouder(s) in gevaar is.
 • Het begeleidingsproces wordt altijd besproken met de opdrachtgever. Inhoudelijke informatie vanuit de begeleiding wordt in de oudergesprekken, indien van toepassing, alleen besproken in overleg met het kind.
 • Indien een opdracht wordt verstrekt aan TOF pedagogiek vanuit een instantie of gemeente, dan zal de opdrachtgever in hoofdlijnen op de hoogte gehouden worden van het gevoerde proces met cliënten (ouders en kinderen).
 • Voor overleg met derden, in het belang van het kind of het begeleidingstraject, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
 • Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, daarom kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

 Video Interactie begeleiding

 • Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat er video-opnames worden gemaakt, dient de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. Deze opnames worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor eventuele consultatie gedeeld met derden na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 • Advies en begeleiding van opdrachtnemer zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of resultaat te garanderen.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals de beslissingen die worden gemaakt door de opdrachtgever met betrekking tot zichzelf en het kind.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst.
 • Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, behoudt TOF pedagogiek zich het recht om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TOF pedagogiek, zal TOF pedagogiek in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor een overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Opdrachtnemer is aangesloten bij beroepsvereniging BPSW waar een speciale klachtenafhandelingsprocedure aangevraagd kan worden.

Ethische gedragscode

 • TOF pedagogiek in de persoon van Nicole Liebregts werkt volgens de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, die te vinden is op de site van de BPSW, beroepsregister van professionals in sociaal werk. TOF pedagogiek werkt met samenwerkingspartners die elk afzonderlijk een eigen beroepscode kennen.

Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.tofpedagogiek.nl
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

– Algemene voorwaarden in PDF klik hier